강우량센서

%ea%b0%95%ec%9a%b0%eb%9f%89%ec%84%bc%ec%84%9c-%ea%b8%b0%ec%83%81%ec%a0%9c%ed%92%88-1124강우량 센서 자료 WEA-MET-G-RG13-RG13H-Datasheet